MENU

The Committee

List of executive directors

As of December 1, 2018

Members of the Management Joint Council   Councilors of the Education and Research Council
Kazuo Ataka   Kiyotaka Okada
Michiko Igarashi   Koji Kurihara
Hideko Kunii   Hideyuki Tokuda
Kazuo Shinozaki   Mitsuhiro Toriumi
Hiroe Tsubaki   BENTON Caroline Fern
Mariko Hasegawa   Tetsuzo Yasunari
Ken Furuya   Ryoichi Fujii
Hiroto Yasuura   Toshitaka Tsuda
Ryoichi Fujii   Tomoyuki Higuchi
Toshitaka Tsuda   Isao Katsura
Tomoyuki Higuchi   Yoshitaka Koike
Yoshitaka Koike   Takuji Nakamura
Takuji Nakamura   Masaru Kitsuregawa
Masaru Kitsuregawa   Fumio Hanaoka
Fumio Hanaoka   Asao Fujiyama
       Yoshifumi Nogi
       Akiko Aizawa
       Ito Satoshi
       Toshihiko Shiroishi