MENU

The Committee

List of Committee Members

As of October 1, 2023

 
Members of the Management Joint Council   Councilors of the Education and Research Council
Nobuhiko Azuma   Nobuko Kibe
Kazuto Ataka   Motoshi Shinozaki
Hideo Ohno   Toshihisa Takagi
Katsuhiko Kawazoe   Megumi Tsukamoto
Hideko Kunii   Takashi Nagata
Makoto Gonokami   Manabu Fukui
Hiroyuki Sasaki   BENTON Caroline F.
Mariko Takahashi   Masaru Kitsuregawa
Akimichi Takemura   Hiroe Tsubaki
Hideyuki Tokuda   Takuji Nakamura
Teruo Fujii   Katsuya Kosakai
Kyosuke Nagata   Miyuki Nakano
Norishige Morimoto   Yoshifumi Nogi
Hiroyuki Yamato   Sadao Kurohashi
Masaru Kitsuregawa   Fumio Hanaoka
Hiroe Tsubaki   Hiroyuki Araki
Takuji Nakamura   Hideshi Semba
Katsuya Kosakai   Takeo Nakagawa
Miyuki Nakano   Shinya Fushimi
Hideshi Semba   Masaki Tsutsumi
Takeo Nakagawa   Akiko Aizawa
Shinya Fushimi   Yoshinori Kawasaki
Yoshifumi Nogi   Hironori Niki
Sadao Kurohashi  
Fumio Hanaoka